Frederik IX's Bro - Protester

Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Danske Tursejlere, Lolland-Falster Lovestorm:

.

Henvendelse til 
Folketingets Transportudvalg


15. juni 2020
Gennemsejling af Guldborgsund mellem Lolland og Falster
Lolland-Falster Lovestorm har 30.000 medlemmer i vores Facebookgruppe og knokler for udviklingen og den gode italesættelse af Lolland-Falster. Vi har tidligt haft fokus på de store anlægsprojekter og gennemførte i 2016 en høring i landstingssalen på Christiansborg om den nye Storstrømsbro. Af dagspressen kan man få indtrykket af at der er tale om en lille isoleret gruppe af sejlere, som ser et problem i at Guldborgsund lukkes for gennemsejling. Derfor vil vi gerne tilkendegive vores interesse i, at farvandet fortsat kan anvendes som gennemsejlingsfarvand.
Vi har behandlet sagen i vores bestyrelse og vil opfordre transportpolitikerne til at se nærmere på det gode naboskab imellem den internationale togtrafik, byen og farvandet. Vi er opmærksomme på, at de store infrastrukturprojekter som gennemføres i disse år, skal mødes med rettidig omhu, så deres afledte effekt bliver optimal. Vi vil gerne gøres vores til at Lolland-Falster bliver et attraktivt sted at investere for den danske stat med et solidt nationalt økonomisk afkast i form af øget turisme, bosætning og grøn omstilling.
Derfor håber vi at transportpolitikerne vil sikre et godt og gennemanalyseret beslutningsgrundlag. Vi går ud fra at der er den fornødne tid, da den endelige løsning først skal være klar samtidig med ibrugtagningen af Lolland-Femernforbindelsen i 2029.
Venlig hilsen
Kirsten Sydendal
Formand for Lolland-Falster Lovestorm.
Hent som pdf - nyt vindue
_______________________________________________
27. maj 2020 Folketingets Transportudvalg
Vedr.: Jernbaneforbindelsen over Guldborgsund


Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) er stærkt imod forslaget om at ændre jernbanebroen over Guldborgsund til en fast forbindelse i stedet for den klapbro, der er fastlagt i Anlægsloven for Femernforbindelsen. En fast bro vil have drastiske konsekvenser for fritids- og erhvervssejlads gennem et attraktivt farvand med stor betydning – og et endnu større potentiale – for rekreative formål og turisme.
A/S Femern Landanlæg har sammen med Banedanmark fremlagt et forslag om at etablere en fast forbindelse over Guldborgsund til brug for den fremtidige jernbaneforbindelse mod Tyskland – i stedet for den klapbro, der er forudsat i anlægsloven for Femernforbindelsen. Det vil kræve en ændring af anlægsloven og dermed åbne den grundlæggende politiske aftale. Og det ønskes gjort med en uhørt hast og med en ensidig fremstilling.
Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – bakket op af DIF og Friluftsrådet – må på det kraftigste tage afstand fra forslaget om at lukke Guldborgsund for sejlads for sejlbåde og andre både højere end 3,5 meter.
Vi protesterer mod forslaget af blandt andet følgende årsager:
• Der er efter vores vurdering ikke fremkommet nye forudsætninger, som ikke allerede var kendte, da Anlægsloven for Femernforbindelsen blev vedtaget.
• Danmark er en søfartsnation - en nation ved havet med en betydelig og stolt maritim historie. Det forekommer alene derfor utænkeligt og uforståeligt, at et indre dansk farvand trues af at blive spærret af en fast jernbaneforbindelse.
• Guldborgsund er et nationalt gennemsejlingsfarvand mellem Østersøen og Smålandsfarvandet, der i højsæsonen både besejles af lokale lystsejlere og af inden- såvel som udenlandske sejlerturister i højsæsonen. Farvandet er et af de smukkeste i Danmark og i væsentlig grad en attraktion for lystsejlere.
• Der er desuden et betydeligt potentiale for at udvikle sejlerturismen i området, hvilket flere kommuner i regionen har valgt at satse på. En undersøgelse fra FLID viser, at gæstesejlere gennemsnitligt lægger ca. 800 kr./prs. pr. døgn i havne, de anløber.
• Gennemsejlingsmuligheden i Guldborgsund er en forudsætning for en betydelig oplevelsesøkonomi i Smålandsfarvandet og Guldborgsund – en økonomi, som berører særligt Guldborgsund Kommune, Lollands Kommune og Vordingborg Kommune. Gennemsejlingsmulighed af Guldborgsund i samspil med andre tiltag for sejlturisme udgør et stort potentiale for oplevelsesøkonomi og lokalt erhvervsliv.
• Der er ca. 30 havne og sejlklubber i lokalområdet med ca. 2000 medlemmer plus deres familier. For nogle havne/klubber vil en fast bro reelt betyde, at de bliver afskåret fra sejlads og dermed er lukningstruede. Andre klubber/sejlere vil i væsentlig grad blive generet af den betydelige omvej eller begrænsning af sejladsmulighed. Omvejen på omkring 160 kilometer vil tage to til tre døgn og indebærer betydelige risici, som i praksis vil betyde væsentligt mindre rekreative muligheder for lokal, national og international lystsejlads.
Opfordring:
Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og FLID vil indtrængende opfordre til, at Anlægsloven for Femernforbindelsen ikke ændres. En klapbro er som forudsat i anlægsloven en god løsning. DIF og Friluftsrådet står bag denne opfordring. Alternativt støtter vi en tunnelløsning, som allerede forslået undersøgt af Folketingets Transportudvalg.

   I dialogen mellem bygherren og de lokale sejlklubber har klubberne vist stor forståelse for ønsket om at minimere risikoen for driftsforstyrrelser. Det foreslås at ske ved at begrænse antallet af daglige åbninger, så togdriften slet ikke forstyrres.
Dansk Sejlunion repræsenterer ca. 53.000 medlemmer, og Danske Tursejlere repræsenterer ca. 13.000 medlemmer. De mange bådejere i Danmark omfatter med deres familier og gaster i alt ca. 200.000 udøvere. Hertil kommer udenlandske sejlerturister fra især Tyskland og Sverige, som om sommeren sejler sommertur i den vestlige Østersø, i Smålandfarvandet og det Sydfynske Øhav. FLIDs medlemshavne råder over mindst 45.000 bådpladser med samlet 1,1 mio. årlige gæsteovernatninger.
Interessen for sejlsport og tursejlads er stigende i disse år, og det er forventningen, at interessen vil stige yderligere i takt med en større opmærksomhed på at holde ferie i Danmark af klima-og miljøhensyn.
Vi håber, at ovenstående vil indgå i de videre overvejelser, og vi står til rådighed ift. jeres spørgsmål og kommentarer.
Vi vil meget gerne have lov til at uddybe synspunkterne, fx ved foretræde for Folketingets Transportudvalg eller på anden vis, hvis det er muligt.
Med venlig hilsen
Line Markert, Henning Jensen, Søren Hald

Formand, Dansk Sejlunion Formand, Danske Tursejlere Formand, FLID

Hent organisationernes henvendelse som pdf
 Sådan begyndte det:

Sund & Bælt sendte et brev til Guldborgsund Kommune


19. december 2019
Guldborgsund Kommune meddeler:
Sund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro
19.12.2019 11:16:54 | Guldborgsund Kommune
I et brev til Guldborgsund Kommune lægger Sund & Bælt op til at ændre planerne om at etablere en klapbro, når jernbanebroen på Frederik IX’s bro skal udvides med et ekstra spor. I stedet skal det være en fast bro. Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, er dybt skuffet.
I forbindelse med Femernforbindelsen og den øgede internationale togtrafik skal der etableres yderligere et jernbanespor på Frederik IX’s bro i Nykøbing, hvor der i dag kun er ét spor.
Udgangspunktet har hele tiden været, at det skulle være en klapbro ligesom i dag, så sejlbåde fortsat kunne komme igennem. Nu har Sund & Bælt så orienteret Guldborgsund Kommune om, at man vil ændre koncept og i stedet gå efter en fast bro over sundet ved Nykøbing Falster. Det betyder, at skibe, der kommer sydfra, med højder over fire meter ikke kan komme igennem. De skal sejle nord om Lolland eller Falster for at komme til Nykøbing og omvendt.
”Jeg kan sagtens forstå, at det er nemmere for dem, hvis broen bare er fast, men jeg forstår ikke, hvordan de kan se bort fra de konsekvenser, det har for Nykøbing by, vores sejlturisme og vores kommunes udviklingsplaner,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.
Sund & Bælt skriver i sit brev til Guldborgsund Kommune, at de skal være sikre på, at jernbanetrafikken ikke forstyrres, da broen er en del af en international jernbanekorridor. Derfor går de efter at etablere en fast bro.
Forventningen hos Sund & Bælt er, at en klapbro alligevel vil ende med at skulle holdes permanent sænket på grund af lange godstog og højhastighedspassagertog, der har en lang bremselængde. De fremhæver samtidig, at det vil give flere støjgener at have en permanent sænket klapbro end en fast bro.
”Jeg har tidligere sagt, at jeg er imod en fast bro og ønsker en klapbro i Nykøbing. Det er fortsat min klare holdning. Det skyldes dels hensynet til vores lokale sejlere og vores sejlturisme, og så skyldes det, at vi har store planer for udviklingen på vores havn i Nykøbing, som vi tog initiativ til med kommuneplanen. Derfor er denne melding fra Sund & Bælt meget ærgerlig,” siger John Brædder.
Borgmesteren kræver nu en dialog med Sund & Bælt og Banedanmark om beslutningen.
”Førsteprioriteten vil være at få beslutningen ændret. Vi er nødt til at få at vide, hvad parterne ser af muligheder, så vi fortsat kan sikre en stærk by- og havneudvikling og gode forhold for vores sejlere - både lokale og turister,” fastslår John Brædder.

"Sund & Bælts" brev, 14. oktober
E-post-korrespondance mellem kommunen og "Sund & Bælt"
Bemærk, at det afgørende udspil fra "Sund & Bælt" er dateret 16. december

TV Øst 2. januar 2020
TV Øst har spurgt i Transport- og Boligministeriet, om der er planer om at ændre anlægsloven for bl.a. Frederik IX Bro. Det er der ikke aktuelt, lyder svaret.

Transport- og Boligministeriet oplyste så sent som den 9. december 2019 pr. e-post til SIG, at der ikke aktuelt er planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg. Dokumentation.


"Det skal være enkelt
og ukompliceret
at komme frem"


Sund & Bælt: Vores vigtigste opgave er at skabe forbindelse. Forbindelse mellem landsdele, transportformer og mellem mennesker. Vi sætter en ære i, at vores kunder kan rejse nemt, bekvemt og sikkert på tværs af Danmark. Det skal være enkelt og ukompliceret at komme frem.

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Built with Mobirise theme